Scientific fields and specialties


BAKI MÜHƏNDİSLİK UNİVERSİTETİ

 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantura və dissertantura ixtisasları

 

12 – RİYAZİYYAT ELMLƏRİ

1211.01 – Diferensial tənliklər

 

20 - MEXANİKA

2002.01 - Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

 

21 - ASTRONOMİYA

2104.01 - Planetologiya

 

33 - TEXNİKA ELMLƏRİ

3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

 

53 – İQTİSAD ELMLƏRİ

5310.01 – Dünya iqtisadiyyatı

5311.01 – Müəssisələrin təşkili və idarə olunması

5312.01 Sahələrin İqtisadiyyatı

 

57 – FİLOLOGİYA ELMLƏRİ

5706.01 - Azərbaycan dili

5710.01 – Türk dilləri

5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı

5717.01 – Türk xalqları ədəbiyyatı

5718.01 – Dünya ədəbiyyatı

 

58– PEDAQOGIKA

5804.01- Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi