Fərdi iş planı və Attestasiya


 

ATTESTASIYA

 

Doktorant və dissertantlar ildə bir dəfədən az olmamaq şərtilə, ali təhsil müəssisələri və elmi təşkilatlar tərəfindən təsdiq olunmuş attestasiya haqqında əsasnamələrə uyğun olaraq, attestasiyadan keçməlidirlər (Bax: Əlavə 1 və Əlavə 2). Attestasiyanın keçirilmə müddəti ali təhsil müəssisəsi və elmi təşkilatların rəhbərləri tərəfindən müəyyən edilir. Doktorantın (dissertantın) növbəti tədris ilində təhsilini davam etdirməsi attestasiyanın nəticəsinə əsasən müəyyən edilir.

Ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların elmi şuralarında doktorantların (dissertantların)  elmi rəhbərlərinin vaxtaşırı hesabatları dinlənilir.

Doktoranturada fərdi iş planını yerinə yetirən və elmi tədqiqat işini bitirən şəxslər «Fəlsəfə doktoru» elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müdafiəsinə buraxılırlar.

 

Qeyd: Attestasiya adətən hər il dekabr ayında keçirilir. Attestasiya doktorantın (dissertantın)  təhkim olunduğu kafedrada keçirilir. Doktorant (dissertant)  və onun elmi rəhbəri cari il üçün nəzərdə tutulan planın yerinə yetirilməsi haqqında hesabat verirlər və növbəti il üçün nəzərdə tutulan iş haqqında iclas iştirakçılarına məlumat verirlər. Attestasiyanın nəticəsi kafedranın iclas protokolunda əksini tapmalıdır. Kafedranın iclas protokolundan çıxarış və doktorantın hesabatı Magistratura və doktorantura şöbəsinə təqdim olunmalıdır.

Üzürsüz səbəblərə görə fərdi iş planını yerinə yetirməyən, təhkim olunduğu kafedra ilə əlaqə saxlamayan şəxs attestasiyadan keçməmiş hesab olunur və doktoranturadan xaric olunur.

 

 

 

Əlavə 1

 

 

Qafqaz Üniversitesi

AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASI  TƏHSİL  NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ TƏHSİL MƏRKƏZİ

BMU

 

FƏLSƏFƏ  DOKTORU  PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTIN

FƏRDİ İŞ PLANI 

 

 

Sənədin kodu: Ç-QU-FR-220-AZ

Dəyişiklik No/Tarixi: 00/__.__.20__

Nəşr tarixi    : 26.02.2014

Sayfa No                  : 1/6

                                                

 

Təsdiq edirəm

Elmi işlər üzrə prorektor

 

F.r.e.d., professor                      N.M. Qocayev

 

« ____ » _________________ 20      il

 

 

Doktorant __________________________________________________________

 (soyadı, adı, atasının adı)

Qəbul tarixi_______________________________________________________

                                                                  (gün, ay, il)                                                                 

İxtisas_____________________________________________________________

                                                                    (şifri və adı)

Dissertasiya mövzusu  ________________________________________________________

 

Elmi rəhbər ________________________________________________________ 

(soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəсəsi, elmi adı)

 

 

 

İ Ş İ N   P L A N I

 

  1. 1.      D O K T O R L U Q  İ MTAHANLAR I

 

Fənnin adı

  Planlaşdırılan  tarix

Verildiyi  tarix

Qiymət

1.

Xarici dil

 

 

 

 

2.

Azərbaycan dili (xarici vətəndaşlar üçün)

 

 

 

3.

İnformatika

 

 

 

 

4.

İxtisas

 

 

 

 


2.   D İ S S E R T A S İ Y A    Ü Z Ə R İ N D Ə   İ Ş

2.1   B İ R İ N C İ   İ L   Ü Ç Ü N   İ Ş   P L A N I

 

Nəzərdə tutulan iş

Görülən iş və əldə olunan nəticə

Mövzu üzrə mənbələrin analizi və ədəbiyyat xülasəsinin tərtibi

Görülən işin qısa məzmunu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nəticə:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş planının müzakirəsi və attestasiyanın nəticəsi ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Elmi rəhbər ____________________________________           _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

 

Kafedra müdiri _________________________________            _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

Protokol № ________________________   Tarix _______________

 

 

Fakültə dekanı  _________________________________            _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

Protokol № ________________________   Tarix _______________

 

2.2   İ K İ N C İ   İ L   Ü Ç Ü N   İ Ş   P L A N I

 

Nəzərdə tutulan iş

Görülən iş və əldə olunan nəticə

Dissertasiya işi ilə əlaqədar aparılan tədqiqatlar və alınan nəticələrin nəşr edilməsi

Görülən işin qısa məzmunu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nəticə:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş planının müzakirəsi və attestasiyanın nəticəsi ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Elmi rəhbər ____________________________________           _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

 

Kafedra müdiri _________________________________            _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

Protokol № ________________________   Tarix _______________

 

 

Fakültə dekanı  _________________________________            _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

Protokol № ________________________   Tarix _______________


2.3   Ü Ç Ü N C Ü   İ L  Ü Ç Ü N   İ Ş   P L A N I

 

Nəzərdə tutulan iş

Görülən iş və əldə olunan nəticə

Mövzu üzrə tədqiqatların davamı, dissertasiya işinin tərtibatı və müdafiə üçün müzakirəyə təqdim edilməsi

Görülən işin qısa məzmunu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nəticə:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş planının müzakirəsi və attestasiyanın nəticəsi ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Elmi rəhbər ____________________________________           _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

 

Kafedra müdiri _________________________________            _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

Protokol № ________________________   Tarix _______________

 

 

Fakültə dekanı  _________________________________            _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

Protokol № ________________________   Tarix _______________

 Əlavə 2

 

 

Qafqaz Üniversitesi

AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASI  TƏHSİL  NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ TƏHSİL MƏRKƏZİ

QAFQAZ UNİVERSİTETİ

 

FƏLSƏFƏ  DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ  DİSSERTANTIN FƏRDİ İŞ PLANI 

 

Çağ Öğretim İşletmeleri

Sənədin kodu: Ç-QU-FR-221-AZ

Dəyişiklik No/Tarixi: 00/__.__.20__

Nəşr tarixi    : 26.02.2014

Sayfa No                  : 1/6

                                               

 

Təsdiq edirəm

Elmi işlər üzrə prorektor

 

F.r.e.d., professor                      N.M. Qocayev

 

« ____ » _________________ 20      il

 

 

Dissertant __________________________________________________________

 (soyadı, adı, atasının adı)

Qəbul tarixi_______________________________________________________

                                                                  (gün, ay, il)                                                                 

İxtisas_____________________________________________________________

                                                                    (şifri və adı)

Dissertasiya mövzusu  ________________________________________________________

 

Elmi rəhbər ________________________________________________________ 

(soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəсəsi, elmi adı)

 

 

 

İ Ş İ N   P L A N I

 

  1. 1.      D O K T O R L U Q  İ MTAHANLAR I

 

Fənnin adı

  Planlaşdırılan  tarix

Verildiyi  tarix

Qiymət

1.

Xarici dil

 

 

 

 

2.

Azərbaycan dili (xarici vətəndaşlar üçün)

 

 

 

3.

İnformatika

 

 

 

 

4.

Fəlsəfə

 

 

 

 

5.

İxtisas

 

 

 

 


2.   D İ S S E R T A S İ Y A   Ü Z Ə R İ N D Ə   İ Ş

2.1   B İ R İ N C İ   İ L   Ü Ç Ü N   İ Ş   P L A N I

 

Nəzərdə tutulan iş

Görülən iş və əldə olunan nəticə

Mövzu üzrə mənbələrin analizi və ədəbiyyat xülasəsinin tərtibi

Görülən işin qısa məzmunu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nəticə:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş planının müzakirəsi və attestasiyanın nəticəsi ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Elmi rəhbər ____________________________________           _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

 

Kafedra müdiri _________________________________            _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

Protokol № ________________________   Tarix _______________

 

 

Fakültə dekanı  _________________________________            _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

Protokol № ________________________   Tarix _______________

 

2.2   İ K İ N Cİ   İ L   Ü Ç Ü N   İ Ş   P L A N I

 

Nəzərdə tutulan iş

Görülən iş və əldə olunan nəticə

Dissertasiya işi ilə əlaqədar aparılan tədqiqatlar və alınan nəticələrin nəşr edilməsi

Görülən işin qısa məzmunu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nəticə:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş planının müzakirəsi və attestasiyanın nəticəsi ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Elmi rəhbər ____________________________________           _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

 

Kafedra müdiri _________________________________            _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

Protokol № ________________________   Tarix _______________

 

 

Fakültə dekanı  _________________________________            _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

Protokol № ________________________   Tarix _______________


2.3   Ü Ç Ü N C Ü   İ L   Ü Ç Ü N   İ Ş   P L A N I

 

Nəzərdə tutulan iş

Görülən iş və əldə olunan nəticə

Dissertasiya işi ilə əlaqədar aparılan tədqiqatlar və alınan nəticələrin nəşr edilməsi

Görülən işin qısa məzmunu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nəticə:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş planının müzakirəsi və attestasiyanın nəticəsi ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Elmi rəhbər ____________________________________           _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

 

Kafedra müdiri _________________________________            _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

Protokol № ________________________   Tarix _______________

 

 

Fakültə dekanı  _________________________________            _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

Protokol № ________________________   Tarix _______________


2.4   Ü Ç Ü N C Ü   İ L   Ü Ç Ü N   İ Ş   P L A N I

 

Nəzərdə tutulan iş

Görülən iş və əldə olunan nəticə

Mövzu üzrə tədqiqatların davamı, dissertasiya işinin tərtibatı və müdafiə üçün müzakirəyə təqdim edilməsi

Görülən işin qısa məzmunu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nəticə:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş planının müzakirəsi və attestasiyanın nəticəsi ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Elmi rəhbər ____________________________________           _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

 

Kafedra müdiri _________________________________            _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

Protokol № ________________________   Tarix _______________

 

 

Fakültə dekanı  _________________________________            _______________________

                                           (Adı və soyadı)                                                                                                  (İmza)

Protokol № ________________________   Tarix _______________